keskiviikko 23. elokuuta 2017

Vihti on hevoskunta

 

Julkaistu alunperin 28.3.2017, tuotu tähän blogiin 2021


Se ei ole satua, että Vihti on yksi Etelä-Suomen suurimmista hevospitäjistä.

Muutamia poimintoja Hevoset ja yhteiskunta -projektista, mitä kunta voi tehdä ollakseen entistä parempi hevospitäjä?

- Tukea ratsastusta tasavertaisena harrastuksena muiden lajien rinnalla.

- Brändätä hevonen kunnan vetovoimatekijäksi.

- Kartoittaa olemassa olevan hevostoiminnan ja tallien sijainnin.

- Taata kohtuulliset ja tasavertaiset maankäytön edellytykset, jotta yritystoiminta ja harrastaminen on mahdollista tallien toiminnan, kehityksen ja jatkuvuuden kannalta. (mm. rakennusjärjestys)

- Tukea vammaisratsastusta sekä erityisryhmien ja syrjäytymisuhan alla olevien hevosharrastustoimintaa.

- Ottaa hevostoiminta huomioon osana ehkäisevää nuorisotyötä ja järjestää kunnallista nuorisotyötä yhteistyössä lähialueen tallien tai seurojen kanssa talliympäristössä.

- Selvittää alueella hevosten käyttömahdollisuudet ennaltaehkäisevässä työssä, esimerkiksi avohuollon tukitoimena.


- Mahdollistaa ja tukea hevosten monipuolista käyttöä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

- Käyttää kohtuullisia hankintamenettelyjä, jotka mahdollistavat hankinnat myös pienyrittäjiltä.

- Verkostoitua hevosyritysten ja -tapahtumajärjestäjien kanssa, sekä edistää verkostoitumista ja poikkialaista yhteistyötä hoiva-alalla: sosiaaliala ja kuntoutus, Green Care ja hevosavusteinen toiminta.

- Osallistua hevosmatkailun ja - tapahtumien kehittämiseen yhdessä yrittäjien ja järjestäjien kanssa. Ottaa hevosalan yrittäjiä ja yhdistyksiä mukaan kunnan, kaupungin tai alueen markkinointiin esim. yhteisilmoituksiin, tapahtumiin ja messuille, sekä ottamalla hevoset mukaan kunnan eri tapahtumiin, tuoda kunnan ja lähialueen hevosyritys- ja -tapahtumatarjonta näkyvämmin esiin omassa markkinoinnissa.

- Osallistua reittihankkeisiin yhteistyössä yrittäjien ja paikallisten hevosihmisten kanssa. Yhteisreitit, reittikartat ja opasteet kuntoon, taukopaikat hevosystävällisiksi. Toteuttaa reitistöjä osana liikuntapaikka- ja muuta rakentamista. Tarjota apua sallittujen reittien kartoitukseen: karttaohjelmien ja ilmakuvien käyttö, maanomistajatiedot, GPS:t lainaksi kartoitustyöhön.

- Varmistaa maankäytön suunnittelulla, että hevosurheilualueita sijaitsee kohtuullisella etäisyydellä asuinalueista ja julkisten kulkuyhteyksien päässä, jolloin myös lasten ja nuorten harrastaminen mahdollistuu.

- Selvittää voidaanko eri lajien välisellä yhteistyöllä ja/tai yhteisalueilla toteuttaa tai tukea myös hevosharrastuspalveluiden saatavuutta.

- Huolehtia maaseudulla asumisen ja yrittämisen edellytyksistä yleensä (tieverkko, infrastruktuuri).

- Ottaa hevoselinkeinon erityispiirteet, olosuhteet ja toimintaedellytykset huomioon ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä.

- Tarjota yrittäjäneuvontaa ja verkostoitumismahdolllisuuksia.

- Huolehtia kunnaneläinlääkärin ja eläinlääkäripäivystysten riittävistä resursseista.

- Tehdä yhteistyötä hevosalan yhdistysten ja yritysten kanssa, jotka vuorostaan toteuttavat käytännön neuvontaa jäsenistölleen ja asiakkailleen.

- Varata alueita hevosläheiseen asumiseen tonteille, joilla on hevosenpitomahdollisuus omassa tallissa, taajaan rakennetun alueen reunavyöhykkeiltä tai kaavoittamalla erillisiä hevoskyliä (hevosurheilukeskusten ja/tai alan yritystonttien läheisyydestä)

- Ottaa huomioon hevoset ja niillä liikkumisen toimiessaan teiden ylläpitäjänä ja paikallislogistiikan järjestäjänä. perjantai 17. maaliskuuta 2017

Perhehoito vaihtoehtona luo työpaikkoja niin kyliin kuin taajamiin ja tuo turvaa vanhenemiseen.

Julkaistu alunperin 17.3.2017 Facebookissa, tuotu tähän blogiin 2021

Tällä hetkellä Vihdin vanhustenhuollossa painopiste on vahvasti kotona asumisen tukeminen. Vihdin Keskustan viimesyksyinen Meidän Vihti -kyläkierros oli kuitenkin itselleni uutena toimijana erittäin silmiä avaava. Osa ikäihmisistä, joiden kanssa keskustelin, viihtyi omassa tutussa kotikylässään, mutta koki olonsa usein yksinäiseksi ja toisinaan turvattomaksi. Monella oli tunne, että vaikka kotihoito käy, ei apua ole saatavilla juuri silloin kun sille olisi tarve. Jokainen kaipasi enemmän yhteisöllisyyttä, mutta ei silti halunnut muuttaa sen vuoksi pois omalta kotikylältä, jossa oli parhaimmillaan asuttu useita vuosikymmeniä - ellei koko elämä.

Haasteeseen on olemassa kunnan kannalta helppo, inhimillinen ja kustannuksiltaan kohtuullinen ratkaisu - vanhusten perhehoito. Perhehoidolla tarkoitetaan hoivan ja huolenpidon järjestämistä ympärivuorokautisesti perhehoitajan kodissa. Vihdissä ei tällä hetkellä järjestetä perhehoitajien koulutusta ollenkaan. Kunnan ja Karviaisen tulisi ehdottomasti tarjota vaihtoehtoja kotona asumisen ja laitoshoidon välille. Lyhytaikainen perhehoito tarjoaa mahdollisuuden myös omaishoidon sijaishoitoon tai muuhun lyhytaikaiseen tukeen.

Perhehoitokonsepti on ollut menestyksekkäästi käytössä valtakunnallisesti. Uudellamaalla mallia on jo hyödynnetty mm. Lohjalla ja Tuusulassa. Vuonna 2015 koko maassa kuntien kustantamassa perhehoidossa oli 343 yli 65-vuotiasta, ja määrä on kasvanut. Käytännössä perhehoidon valvonnasta, järjestämisestä ja perhehoitajien koulutuksesta sekä tilojen hyväksymisestä vastaavat kunnat osin yhteistyössä Perhehoitoliiton kanssa. Kunnan vastuulla on tehdä perhehoidon toimintaohje, jossa kuvataan miten perhehoito kunnassa toteutetaan.

Vanhusten perhehoito on kodinomaista ja pienet ryhmät mahdollistavat yksilöllisyyden. Yhdessä perhekodissa saa olla korkeintaan 4-7 vanhusta, riippuen tiloista, perhehoitajien määrästä ja koulutuksesta. Perhekotiasumisen on todettu tulevan kustannuksiltaan puolet edullisemmaksi kuin tehostetun palvelukotiasumisen.

Maaseudulla on luontaisesti hyvät edellytykset järjestää vanhusten perhehoitoa. Luonnonläheisyys, tilavat asunnot, sosiaalinen ja kodinomainen ympäristö vaikuttavat edistävästi vanhusten hyvinvointiin. Perhekodin arjessa asukkaat ovat korostaneet vapautta. He saavat elää kuten omassa kodissaan ja tehdä asioita silloin kuin siltä tuntuu, mutta silti on aina mahdollisuus tarvittavaan apuun. Arkeen osallistuminen on tärkeää ja pitää virkeänä. Pysyvyys ja tutut ihmiset ympärillä luovat turvallisuuden tunnetta. Asukkaiden mielestä perhekoti on paras mahdollinen paikka, kun kotona ei enää pärjää.

Perhehoito on vaihtoehto silloin, kun kotiin annettavista palveluista huolimatta on haasteita selviytyä arjessa ja palveluasumiselle tai laitoshoidolle ei vielä ole tarvetta. Perhehoito vaihtoehtona luo työpaikkoja niin kyliin kuin taajamiin ja tuo turvaa vanhenemiseen.


Heidi Nordman
Keskustanaisten Uudenmaan piirin puheenjohtaja
Vihdin Keskustan kuntavaaliehdokas

Julkaistu alunperin 17.3.2017